Takaisin

Kuinka päivystyskierre taklataan

Moni iäkästä potilasta koskeva huoli hoituisi potilaslähtöisemmin ja turvallisemmin muualla kuin päivystyksessä.

Kun tunnistat ongelman, olet mukana ratkaisemassa sitä. Näin voisi kuvata kurssia, jossa valotetaan iäkkäiden toistuvien päivystyskäyntien taustatekijöitä sekä opitaan ymmärtämään iäkkäille tarkoitettua palvelujärjestelmää ja sen kehittämiskohteita.

Huomattava osa päivystyksiin tulevista potilaista on iäkkäitä ihmisiä. Valtaosalla heistä on akuutti sairaus tai vamma, mutta päivystyksen keinot auttaa iäkästä potilasta hänen akuuttia terveysongelmaansa laajemmin ovat varsin rajalliset.

– Erityisesti kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaiden kohdalla olemme nähneet tilanteita, jossa päivystyksessä toistuvasti hoidetaan välittömät asiat, mutta kokonaisuus tai perussyy jää sitten syystä tai toisesta vähemmälle huomiolle, sanoo ylilääkäri Janne Alakare HUS Akuutista.

Päivystykseen tulevien iäkkäiden joukossa on myös heitä, joiden kohdalla huoli liittyy johonkin muuhun kuin akuuttiin sairauteen tai vammaan. Ne asiat hoituisivat paremmin muualla.

Päivystyskierteen taklaamisessa riittää ratkaistavaa, mutta keinoja on. Niistä kuullaan ”Iäkkään päivystyskierre” -kurssilla.

– Mietimme konkreettisia keinoja kierteen ennaltaehkäisyyn potilaan tasolla. Meillä on myös järjestelmätason asiantuntijoita puhumassa siitä, mihin suuntaan palvelujärjestelmää pitäisi vanhuspalvelujen ja iäkkäiden hoidon kannalta kehittää, jotta emme joutuisi organisoimaan asioita päivystyksen kautta. Se ei ole potilaan kannalta ihanteellista, Alakare kertoo.

Kaikilla oma roolinsa  

Paineisessa päivystyksessä hoito keskittyy käsillä olevaan akuuttiin tilanteeseen ja suuri osa tilanteista hoidetaan iltaisin ja viikonloppuisin, joten iäkkään potilaan kannalta hoito voi päivystyksessä jäädä helposti yksiulotteiseksi

– Laaja-alaisemmat ongelmat, kuten geriatriset oireyhtymät, joihin liittyy esimerkiksi toimintakyvyn laskua, haurastuneisuutta ja muistitoimintojen heikentymistä, vaativat enemmän aikaa ja moniammatillista lähestymistä. Päivystyksissä ei yleensä ole suoria reittejä tällaisen aktivointiin, vaikka jotain kehitystä on viime vuosina tapahtunutkin.

Alakaren mukaan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että päivystys on osaltaan avainasemassa geriatristen oireyhtymien tunnistamisessa.

– Ennen kuin niihin liittyvät asiat käyvät ilmi, tilanne usein ajautuu päivystyksessä käymiseen. Järjestelmää kehitetään niin, että tilanteet tunnistettaisiin päivystyksessä paremmin, jolloin meillä olisi keinot ohjata potilaita tarvittaessa kartoitukseen ja jatkohoitoon.

Myös vaikuttavalla kuntoutuksella on roolinsa päivystyskierteen ennaltaehkäisyssä.

Iäkkäiden määrä päivystyksissä tulee lähivuosikymmeninä lisääntymään huomattavasti nykyisestä, joten päivystyskierteen ehkäisemisestäkin tulee entistä tärkeämpää.

Janne Alakare toivottaa tervetulleeksi kurssille kaikki iäkkäitä hoitavat kollegat.

– Luvassa on keskeistä asiaa kaikille iäkkäitä hoitaville lääkäreille niin päivystyksessä kuin perusterveydenhuollossa.

Kurssi nro 223 Iäkkään päivystyskierre – ongelman tunnistamisesta ratkaisuihin Lääkäripäivillä torstaina 25.1.2024.

Toim. Jaana Ahlblad