Läkardagarna

 

Läkardagarna
24–26 januari 2024 Helsingfors

Det tre dagar långa hybridutbildningsevenemanget erbjuder ett mångsidigt program för såväl nya som mer erfarna läkare. Tack vare hybridformatet kan du själv välja vilka kurser du vill höra på plats på Mässcentrum och vilka du vill fördjupa dig i efter evenemanget genom att titta på inspelningen.

Temat för Läkardagarna 2024 är Människa till människa.

En läkares vardag innehåller en hel del informationsteknik, registreringar, utlåtanden och administrativa uppgifter. Rikt, omedelbart socialt samspel och olika mänskliga relationer är en resurs i läkarens arbete, i såväl relationen mellan patient och läkare som i mångprofessionella vårdteam. 

I teamarbete handlar kvalitativ interaktion om kollegialitet, autonomi, samarbete och identifiering av resurser.  

Nyckeln till kvalitativ interaktion mellan läkare och patient är fokuserad närvaro. I ett husläkarsystem känner läkare och patient varandra, vilket ökar kontinuiteten, möjliggör djupgående tolkning av icke-verbal kommunikation och förbättrar folkhälsan. Läkaren kan känna och förnimma patienten och det ömsesidiga förtroendet stärks. 

Till läkarens yrkeskunskaper hör också anpassningsförmågan – läkaren ska kunna ta patientens sociala, kognitiva och övriga utmaningar i beaktande så att behandlingen baseras på patientens egna resurser och med hjälp av rätt stödtjänster. 

Under Läkardagarnas första dag får vi bland annat bekanta oss med utvärdering av hälsovårdens metoder (HTA, Health Technology Assessment) och höra hur EU:s HTA-förordning, som träder i kraft i januari 2025, kommer att påverka läkarnas arbete och intressenter. Du hittar kursen i programmet med namnet Utvärdering och implementering av medicinska metoder nu och i framtiden (Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja käyttöönotto nyt ja tulevaisuudessa).

Den välbekanta bukdagkursen handlar om sjukdomar i bukspottkörteln och levern samt olika matsmältningsbesvär – behövs kniven eller inte, ska man sköta problemet själv eller skicka patienten till den specialiserade sjukvården? På eftermiddagen ligger fokus på bukproblem hos barn och ungdomar och sjukdomar i tjocktarmen.

Torsdagen är Läkardagarnas livligaste dag: kandidaterna anländer från alla delar av Finland, vilket betyder att kunskapstörsten är som högst och surret är påtagligt.

Dagens teman handlar om bland annat läkarutbildningens resurser, vilket ger dig en överblick över den aktuella situationen. Därtill behandlas finländarnas levnadsvanor och funktionsförmåga, och vi tar en titt på ojämlikhet i hälsa baserat på resultaten från studien Hälsosamma Finland. Du hittar kursen med namnet Det nationella hälsoindexet – ändringar och regionala skillnader i finländarnas hälsa och funktionsförmåga (Kansallinen Terveysindeksi – suomalaisten terveyden ja toimintakyvyn muutokset ja alue-erot).

På fredagen lär vi oss mera om hur man hanterar riskerna med läkemedelsbehandlingar och hur man bemästrar dem med hjälp av elektroniska verktyg. Under kurserna utvärderas också körhälsa och hur man genom att ingripa i den kan förebygga kroniska sjukdomar.

Det populära neurologiska informationspaketet är här igen! I programmet hittar du kursen under namnet Patienter med neurologiska symtom – praktiska verktyg för det dagliga arbetet (Neurologisesti oireileva vastaanotolla – kättä pidempää arkityöhön).

Smågruppsundervisning erbjuds varje dag.